1986 - 45t - Maman Doudou1986 - 45 t promo

1. Maman Doudou (Christian Ravasco / Romain Didier )
2. Chante-moi Mathilda (Romain Didier / Romain Didier )